Projecte

General

Perfil

Guia de redmine a la UAB

Introducció

Redmine és un programari de gestió de projectes basat en web. Algunes característiques interessants per a nosaltres son:
 • Suport per múltiples projectes
 • Control d'accés flexible i basat en rols per projecte
 • Sistema de seguiment de tasques
 • Calendari i diagrames de Gantt
 • Notificacions per correu electrònic
 • Wiki per projecte
 • Personalització de mòduls per projecte
 • Publicació i administració de notícies, documents i arxius
 • ...

Els enllaços següents contenen informació i guies de redmine en anglès i en espanyol.

Web de Redmine: http://www.redmine.org/
Online demo: http://demo.redmine.org/
Guia de Redmine (en): http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Guide
Guia de Redmine (es): http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/EsUser_Guide

A l'hora de treballar amb la versió UAB-TIC tingueu en compte la traducció que hem fet dels conceptes següents:

anglès espanyol català
issue petició tasca
version versión fita

Propòsit i Objectius

Redmine ens permet unificar en un sol entorn tots els projectes i agrupacions de tasques relacionades amb ells. Opcionalment també ens permetria incloure tasques relacionades amb els serveis i els àmbits de responsabilitat. Actualment, el primer propòsit de Redmine és el de ajudar-nos com a eina de seguiment per a la fase de execució i seguiment de la Metodologia per a la Gestió de Projectes de la Direcció TIC de la UAB.

En aquest entorn unificat els usuaris tenen assignat un rol respecte de cada projecte que li permetrà fer les següents activitats:

Els membres han de poder:
 • veure tots els projectes en que hi participen i quines tasques tenen assignades.
 • actualitzar i gestionar la informació de les seves tasques.
Els administradors d'equips de treball o "mànagers", han de poder:
 • llistar els projectes i en quina fase estan (fites superades).
 • obtenir dades de dedicació (assignació) de cada membre. Quines tasques i projectes tenen assignats (tant els membres com els responsables ("mànagers")).
 • obtenir informació de l'estat de les tasques de cada projecte.
 • crear noves tasques i assignar-hi membres.

Elements de Redmine

Els elements principals de redmine son:
 1. Projectes: poden ser pròpiament projectes o serveis o àmbits de responsabilitat.
 2. Tasques: son l'eix central del Redmine. Les tasques pertanyen a un projecte i poden estar associades a una fita. Les tasques tenen un usuari propietari, i poden tenir un usuari assignat i un o més usuaris seguidors. Vegeu l'apartat "tasques" més a baix.
 3. Usuaris: poden actuar segons el seu "rol" dintre del projecte

A continuació es descriuen aquests elements amb més detall.

Login i pàgina d'inici

Per accedir al Redmine cal anar a https://tasques.uab.cat

A la pàgina d'inici trobareu aquesta informació:

Projectes

Un projecte és un conjunt de tasques relacionades entre sí que té un objectiu definit, una data d'inici i una data de final. Tot projecte ha de tenir unes fites definides en la fase de planificació del projecte.

Amb Redmine es poden gestionar múltiples projectes a l'hora:
 • cada usuari pot tenir un rol diferent en cada projecte.
 • cada projecte pot ser declarat públic (visible per tots) o privat (visible només pels seus membres).
 • els mòduls d'un projecte (per exemple: wiki, repositori de documents, seguiment de tasques, ...) es poden habilitat/deshabilitar a nivell de projecte.

Un cop creat el projecte, el mànager pot crear les fites, donar d'alta els membres, i en general gestionar els paràmetres del projecte. El mànager i els membres poden crear i gestionar les tasques del projecte.

A la pàgina resum d'informació d'un projecte (fent clic al nom del projecte a qualsevol llista) trobareu aquesta informació:

Els apartats de Planificació / Fites, el de Tasques, i el de gestió de membres del projecte, tenen el seu apartat específic més endavant en aquest document.

Fites i Planificació

Les fites ens ajuden organitzar les tasques i a visualitzar el progrés del projecte. Les tasques del projecte es poden assignar a una fita i així poder fer seguiment de diferents parts del projecte.

Cada projecte ha de definir les seves fites generals a la fitxa de projecte (vegeu la Metodologia per a la gestió de projectes DTIC)

Les fites es poden visualitzar des de la pestanya "Planificació":

Per crear i per gestionar les fites podeu anar a "Paràmetres" -> "Fites":

En crear una nova fita recordeu:

 • Procureu posar un nom (obligatori) i descripció (opcional) específic i no genèric
 • Es important programar una data de venciment de la fita.
 • Les fites es poden compartir per poder assignar tasques des d'altres projectes/subprojectes

Tasques

Per visualitzar totes les tasques d'un projecte podeu anar a l'apartat Tasques dins del resum general del projecte. A la pantalla de tasques podreu filtrar, triar les columnes i ordenar la llista segons diferents criteris. Des d'aquest apartat podreu visualitzar i editar els detalls de cada tasca si feu clic a l'identificador o al nom/tema de la tasca:

A la pantalla de visualització d'una tasca (arribareu fent clic a l'identificador o al nom/tema de la tasca) veureu tots els detalls i l'historial d'actualitzacions. També podreu actualitzar les dades (si teniu permisos per fer-ho) o fer-vos "seguidors" per tal d'estar assabentats dels canvis que es puguin produir en la tasca (un "seguidor" rebrà notificacions de les actualitzacions de la tasca, vegeu l'apartat de rols, permisos i privilegis dels membres d'un projecte).

Quan actualitzeu una tasca recordeu que el camps importants i necessaris pel seguiment del projecte son:

 • Assigant a: cada tasca s'ha d'assignar a un usuari (no és possible fer-ho a varis).
 • Fita: cada tasca s'ha d'assignar a una fita dins del projecte.
 • Data de venciment: cada tasca ha de tenir una data de venciment.
 • % realitzat: el percentatge de realització de feina feta (no de temps).

Estats

Els estats possibles d'una tasca, definits a uab-tic, son:

 • Nova : estat per defecte quan es crea una tasca
 • En curs : vol dir que algo s'ha fet
 • Resolta : resolta, es comptabilitza com tancada
 • Pendent : s’han fet les gestions per a la seva resolució i manca la intervenció d’algun membre de fora
 • Tancada : això
 • Rebutjada : la tasca "no toca" per alguna raó (forma part de les tancades)

Aquest estats estan inspirats en els estats de les incidències de Remedy (vegeu https://gaia.uab.es/docsi/ReMedy/FaqRemedy/EstatsRemedy)

Prioritat

Es poden assignar prioritats a les tasques. Això te efectes en la visualització (color) i la ordenació de les llistes de tasques.

Més informació

Per més informació sobre les tasques vegeu la documentació original de redmine http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineIssues

Membres

Al donar d'alta un projecte se li assigna un mànager. Al seu torn, el mànager podrà donar d'alta els membres del projecte i assignar-los-hi un rol i una dedicació ("allocation") en el temps.

Per gestionar els membres d'un projecte, el mànager ha d'anar a "Paràmetres" -> "Membres"

Rols, permisos i privilegis

Cada usuari obté un conjunt de permisos i privilegis per treballar amb els projectes i les tasques en funció del rol que te en el projecte. Els rols definits son:

 • Mànager : gestor responsable del projecte. Te accés a totes les funcionalitats del projecte (excepte crear-ne de nous, que es competència de l'administrador).
 • Membre : tècnic col·laborador del projecte. Te accés a pràcticament totes les funcionalitats de les tasques.
 • Visualitzador : hauria de ser informador, usuari o així. Te accés de lectura a algunes parts del projecte.

Altres rols no definits explícitament:

 • Non member : cap dels anteriors, pot ser un membre d'altres projectes però no del projecte actual. Tots els usuaris de l'aplicació poden veure tots els projectes "públics".
 • Anonymous : usuari sense identificar.
 • Seguidor : es defineix per cada tasca i rep notificacions de les modificacions/actualitzacions de la tasca. Ha de ser membre del projecte.

Una persona pot tenir diferents rols en diferents projectes.

El rol de cada usuari a cada projecte el configura el mànager del projecte.

Podeu consultar el quadre resum de rols i permisos configurats per a tasques.uab.cat.

Cerques, filtres i consultes

Camp de "Cerca:"

Cerca a tots els projectes o al projecte particular si estem al nivell de projecte.

Fent clic a "Cerca:" accedim a la cerca avançada on podrem filtrar la cerca només als títols o pels camps de tasques, notícies, pàgines wiki, etc. Els filtres depenen dels mòduls actius en el projecte. També es podran cercar els camps personalitzats extres, si hi han, sempre que s'hagi marcat la casella "es pot cercar".

Filtres

Al llistat de tasques de cada projecte (seleccionar un projecte i anar a la pestanya "Tasques"), o al llistat general de totes les tasques (a l'opció Projectes fer clic a "Visualitza totes les tasques") es poden aplicar filtres segons els diferents camps de les tasques (per exemple: "prioritat", "assignat a", etc.). El filtre per defecte es visualitzar totes les tasques amb el camp "estat" en "obert".

Per tal d'afegir un nou filtre cal:
 1. Cercar-lo al menú desplegable (opció "Afegeix un filtre")
 2. Definir els valors que ens interessin del mateix
 3. Seleccionar el botó "Aplica" per a executar el filtre

L'apartat d'"Opcions" ens permet seleccionar les columnes a visualitzar i, també, agrupar els resultats per alguns camps, per exemple per Projectes, Prioritat...

"Les meves consultes"

L'objectiu d'una consulta és poder recuperar en qualsevol moment la informació actualitzada sense haver de programar de nou la consulta, és a dir, que es fa servir quan consultem repetidament un tipus d'informació determinat sobre un projecte (temps que portem invertit en un projecte, tasques assignades a una persona determinada...).

Cada usuari pot desar, i posar-hi un nom, a un filtre determinat que defineixi amb els paràmetres que l'interessin. Aquest nou filtre amb nom s'anomena "Consulta". Per definir una consulta, feu clic a "Desa", a la zona de definició de filtres i ompliu els paràmetres que us interessin. La nova consulta apareixerà a la columna de la dreta, sota el títol "Les meves consultes".

A continuació podeu veure un exemple de consulta generada per a poder fer un seguiment de l'evolució de les tasques del projecte.